RAPPORTSLÄPP:
BARNFRIDSBROTTET
– DE FÖRSTA FÄLLANDE DOMARNA
med stöd av
EN KVALITATIV OCH KVANTITATIV GRANSKNING AV DE FÖRSTA 121 BARNFRIDSDOMARNA
Den 1 juli 2021 trädde den nya barnfridslagen i kraft. I och med lagens införande har barn som bevittnar våld i nära relationer tillskrivits status som brottsoffer i straffrättslig mening. Det innebär att dessa barn fått en rad nya rättigheter och bättre möjligheter till stöd och behandling. Som ett led i att lagen nu är gällande i Sverige synliggörs också de barn som utsätts för att bevittna våld mellan närstående på ett nytt sätt – genom anmälningar, åtal och domslut. 

Barnfridslagen är ett viktigt steg för att identifiera, stötta och minska antalet barn som utsätts för att se och höra våld i hemmet – men det är bara ett steg av flera om vi måste ta för att säkerställa alla barns rätt till ett hem utan våld.  

Vi har gjort en kvantitativ och kvalitativ granskning av de första barnfridsbrottsdomarna. Varje dom har varit unikt på sitt sätt, men synliggör tillsammans vissa mönster som därför är intressanta att uppmärksamma. Dessa mönster visar vad vårt gemensamma arbete för en barnfridslag har resulterat i, och möjliggör för slutsatser om vad vi behöver fortsätta arbeta med för att förbättra livsvillkoren för barn som utsätts för våld i hemmet.
LÄS RAPPORTEN HÄRladda ner bilder till sociala medier härhör inslaget i p1 morgon här
160 barn har fått upprättelse genom barnfridslagen
160 barn har fått upprättelse genom barnfridslagen. I de domar som vi har studerat har 58% av barnen i underlaget fått sina upplevelser bekräftade genom att åtal väckts och gärningsmannen blivit dömd för barnfridsbrott. 

Det är viktigt att synliggöra även de barn som inte fått upprättelse. Därför redogör vi i denna rapport för alla de 274 barn som enligt det underlag vi studerat:bevittnat våld i hemmet, antagits ha bevittnat våld i hemmet eller tillhört familjen inom vilken barnfridsbrottet skett eller antagits ha skett.
"Barnfridslagen är ett steg närmare en värld där utsatta barns status och röst stärks. Lagen bekräftar att barnen också är offer och inte bara vittnen, vilket är kritiskt för att ge upprättelse. Granskning av hur lagen tillämpas och dess effekt har visat att den inte är fulländad. Trots detta har fler barn synliggjorts och lagen har  uppenbarat att antalet barn som är i behov av lagen är flera än uppskattat: barn behöver barnfridslagen och den innebär hopp om att offer blir sedda, vilket är av största vikt för att förändring ska kunna äga rum.!
Ambassadör
svenska domstolar
dömer olika i barnfrids-
brottet
När vi studerat domarna utifrån ett bevittnandeperspektiv ser vi att domarna rymmer vissa frågetecken kring tillämpningen av lagen. Vissa tingsrätter har friat, medan andra har fällt – trots att omständigheterna varit ungefär desamma. Svenska domstolar dömer olika i barnfridsbrottetet. Den faktor som lagen lämnar störst tolkningsutrymme åt domstolen i är vad det innebär att höra ett brott. I vissa fall har domstolen hävdat att barnet ”måste” ha hört gärningen, medan andra barn – som kunnat redogöra för vad de hört – ändå fått sitt åtal ogillat, då domstolen inte kunnat fastslå att det barnet hörde faktiskt var den åtalade gärningen.
barnfridsLAGEN gäller inte 64 barn
De barn som barnfridsbrottet idag inte omfattar lever i en familj där en domstol fastslagit att våld förekommer och där något syskon har sett eller hört våldet ske. Barnen är således medvetna om våldets förekomst, och påverkas därför också av våldets effekter. Dessa 64 barn hade kunnat få upprättelse av barnfridslagen om den lagen omfattat barn som ser, hör och känner till våld mellan närstående. 

Av dessa 64 barn tillhör 15 barn familjer där något syskon fått barnfridsbrottet styrkt, samtidigt som de själva har befunnit sig i anslutning till grundbrottet. Därför har de blivit inkluderade i åtalet, men rätten har av olika anledningar inte kunnat styrka barnfridsbrottet för det målsägande barnet. Att de blivit inkluderade i åtalen kan innebära att de befunnit sig i samma rum, lägenhet eller bil där grundbrottet skett men inte tydligt nog kunnat redogöra för hur de bevittnade grundbrottet. Vidare kan de befunnit sig så nära som i samma rum, men sovit. 49 barn har själva exkluderats ur åtalet och alltså inte ens prövats av barnfridslagen, samtidigt som ett syskon fått barnfridsbrottet styrkt.
det är oklart vad det innebär att
”höra” en misshandel
Det märks att det är oklart vad det innebär att ”höra” en misshandel, att avstånd från brottsplatsen verkar ha betydelse, liksom barnets reaktion och föräldrarnas vittnesmål. Med hänsyn till diskussionerna som föranledde straffbestämmelsen för att utsätta ett barn för att ”bevittna brott”, som Lagrådet bedömde var att tydligt avgränsa ett brottsligt beteende, kan vi efter studier av dessa 121 domar se att det fortsatt finns frågor om vad som specificerar att ett barn har hört, särskilt fysiskt, våld. 
"Ju tidigare i livet som barn drabbas av svår, så kallad toxisk, stress, desto mer ökar risken för negativa följder på flera områden. Mest ogynnsamt är det när barn i förskoleåldern drabbas. I synnerhet under de första tre åren är hjärnan mycket känslig för stark stress. Det här är den neurobiologiska grunden till att små barn behöver skyddas av vuxna från svåra händelser som väcker skräck och hjälplöshet."

Anna Norlén
Verksamhetschef och rektor
leg psykolog, leg psykoterapeut
Ericastiftelsen
hälften av alla barnfridsdomar rör
mycket små barn
Det finns en koncentration i domarna på de yngre åldrarna. 47% av barnen är 0–5 år, vilket betyder att nära hälften av alla barnfridsdomar rör förskolebarn. Små barn är i allmänhet, under de tre första levnadsåren i synnerhet, den tid det är som mest skadligt för ett barn att uppleva toxisk stress. Orsaken är att hjärnan då utvecklas kraftigt, särskilt förmågan att reglera impulser och handlingar, sortera intryck, leka och lära sig nya saker.
endast 1% av barnfridsbrotten
uppmärksammades av skola eller förskola
I 2 av de 121 domar som studerats har förskola eller skola nämnts och funnits representerade bland vittnena. Endast 1% av barnfridsbrotten uppmärksammades av skola eller förskola. En möjlig orsak är att det på sina håll saknas kunskap inom förskolan och skolan för att se signaler från barn som lever i våldsutsatthet och verktyg för att våga agera. 

I 21 av de 121 domarna har grundbrottet varit grov fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning – det vill säga upprepade tillfällen av till exempel misshandel och olaga hot mot målsägande. Därför kan det tyckas att signaler borde ha funnits för förskole- och skolpersonal att fånga upp från dessa barn.

97% av
förövarna
är män
   
Barnfridsbrottet innebär att det är olagligt att utsätta ett barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar. Grundbrottet är åtalet för den brottsliga gärning som barnet har sett eller hört. I de allra flesta fall är det barnens pappa eller styvpappa som är åtalad i grundbrottet – 97% av förövarna är män. Grundbrottets målsägande är i de allra flesta fall barnens mamma. Grundbrottet som barnen bevittnat är i merparten av fallen fysisk misshandel. 
"Siffrorna på de brottsmål som förskolan är med i är under all kritik. Förskolor och skolor är barns andra hem. Barn går ju oftast till dessa verksamheter av samma anledning, men det finns barn som går till skolan för att slippa vara hemma, för att få komma till en miljö där hot, våld, droger och mycket mer inte förekommer. Alla som jobbar inom förskola och skola måste vara ännu mer lyhörda, våga fråga och även om du inte har tid – ge det tid.

Tiden försvinner, likaså gör barnens existens om de inte får stöd, hjälp och omsorg. Just du kan göra skillnad!"
AMBASSADÖR
UPPLEVA VÅLD VS BEVITTNA VÅLD
Det går att kategorisera domarna i tre större grupper utifrån ett familje-/syskonperspektiv och domarnas utfall:
Varje syskon har fått en fällande dom för den åtalspunkt där de är målsägande
Inget syskon har fått en fällande dom för den åtalspunkt där de är målsägande
Något syskon har fått en fällande dom för den åtalspunkt där de är målsägande.

Alla barn i samma familj har alltså inte alltid fått samma utfall på sitt respektive åtal. 15 barn har själva fått sitt åtal ogillat, men tillhör en familj där något syskon fått barnfridsbrottet styrkt. 49 barn har själva exkluderats ur åtalet och alltså inte ens prövats av barnfridslagen, samtidigt som ett syskon fått barnfridsbrottet styrkt.

När barnfridslagen utreddes diskuterades det vilket ord som i lagen skulle representera det som barnet blev utsatt för. Förslagen var bevittna och uppleva, där bevittna innefattar att se och höra, medan uppleva också innefattar att
känna till våldet. Exempel på att uppleva våldet kan vara att som barn komma hem och se hemmet vandaliserat, se skador på mamma eller förstå att våldet är på väg och därför lämna hemmet. Regeringen hänvisade då till straffbestämmelser tydligt ska avgränsa det straffbara beteendet, och menade att uppleva således var ”att föra det för långt”.
FAKTA | VAD INNEBÄR DEN NYA LAGEN?
Vissa brottsliga våldsgärningar är olagliga att utsätta ett barn för att bevittna. Dessa våldsgärningar, som till exempel kan vara misshandel eller olaga hot, kallas i relation till barnfridsbrottet för ett grundbrott. Det är alltså grundbrottet som barnet ser eller hör när hen utsättas för barnfridsbrott.

Barnet måste vara närstående både gärningsmannen och den som utsätts för grundbrottet. Gärningsperson och målsägande i grundbrottet behöver inte ha en närståenderelation sinsemellan.
 
Barnet måste ha bevittnat, alltså sett eller hört, det straffbara i grundbrottet.

Även straffbara försök till den brottsliga gärningen innefattas i barnfridsbrottet. 

Gärningsmannen måste ha begått både grundbrottet och barnfridsbrottet med uppsåt, eller åtminstone likgiltighet.

Barnfridsbrottet är avhängt att det inleds en förundersökning och väcks åtal i grundbrottet. Grundbrottet behöver styrkas för att barnfridsbrottet ska kunna styrkas.

Barnfridbrottet är gradindelat och kan variera från ringa barnfridsbrott till grovt barnfridsbrott.

Straffpåföljden för barnfridsbrott är fängelse upp till två år. För ringa barnfridsbrott böter eller fängelse max sex månader. För grovt barnfridsbrott fängelse mellan nio månader och fyra år. 

Den tidigare rätten till brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten ersätts med en rätt till skadestånd som betalas av den dömda gärningspersonen. 

Barnet får i och med barnfridslagen rätt till en särskild företrädare som ska förse barnet med information, ta barnet till förhör och säkerställa att barnet får sitt skadestånd utbetalt. 
SE BARNEN arbetar för att inget barn ska behöva se, höra eller känna till våld i hemmet. Vårt mål är att minska antalet barn i Sverige som upplever våld mellan närstående och vår vision är alla barns rätt till ett hem utan våld.

Våra partners är Gålöstiftelsen, Ersta diakoni, Rädda Barnen, Svenska kyrkani Haninge, Postkodstiftelsen, Ericastiftelsen, Brottsofferjouren Sverige, Sofia Församling, Stockholms domkyrkoförsamling, Karlstad Pastorat, SomayaKvinno- och Tjejjour samt Finska Brottsofferjouren (RIKU).

Granskningen Barnfridsbrottet – De första fällande domarna är finansierad med stöd av Sätila Foundation.

SE BARNEN är ett initiativ startat 2010 av Film and Tell. Film and Tell är ett dokumentärfilmsbolag med målet att driva positiv samhällsförändring.
Close Cookie Popup
Cookies
Genom att klicka "Acceptera" godkänner du att vi lagrar cookies på din enhet för att analysera sidans besök.
Made by Flinch 77
Close Cookie Preference Manager
Cookie-policy
Vad är cookies?
En cookie är en textfil som den webbplats som du besöker begär att få spara på din dator, läsplatta eller telefon. Denna fil gör det möjligt att identifiera dig som besökare på webbplatsen, och informationen kan användas för att följa ditt surfande på webbplatser med samma typ av cookie.

Hur vi använder Cookies
Vi använder inte cookies för att anpassa erbjudanden till dig eller följa hur du rör dig på nätet. Vi använder en Cookie från Google Analytics som hjälper oss analysera hemsidans besökstrafik och demografi. Google Analytics är ett webbaserat analysverktyg som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Google använder informationen för att utvärdera användningen av webbplatsen, för att sammanställa rapporter och för tjänster i anslutning till användningen av hemsidan och internet.

Google kan komma att anpassa den annonsering som du ser på andra hemsidor utifrån denna information. Informationen som sparas i dessa cookies (såsom IP-adresser) vidarebefordras till, och lagras på, Googles servrar. Dessa finns placerade runt om i världen, vilket gör att informationen kan komma att hanteras på en server som är placerad i ett annat land än Sverige.

Google kan även komma att överföra informationen till tredje part, när det krävs enligt lag eller när tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google. Google sammankopplar inte din IP-adress med någon annan information som Google har lagrat.

Acceptera Cookies
Genom att acceptera cookies godkänner du att Google Analytics använder information på denna hemsida så som den beskrivits här ovan.

Neka Cookies
Om du inte samtycker till cookies kommer vi inte att se och analysera ditt besök på vår hemsida.  

Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.