dina rättigheter

Här kan du läsa mer om dina rättigheter som barn. Dessa rättigheter omfattar alla barn, oberoende av medborgarskap eller inte. Ett barn är en människa som är under 18 år.

Direktlänkar:
Barnfridslagen
Barnkonventionen
Det spelar ingen roll var du är född
Extra viktiga rättigheter
Skyldigheter och rättigheter
Föräldrarätt vs barnrätt
Närstående kan också vara gärningspersoner
Varför räcker det inte?
Rätten till en skyddad integritet
Integritetskränkning är ett brott
Rätten till en bra framtid

BARNFRIDSLAGEN

Vissa brottsliga våldsgärningar är olagliga att utsätta ett barn för att bevittna. Dessa våldsgärningar, som till exempel kan vara misshandel eller olaga hot, kallas i relation till barnfridsbrottet för ett grundbrott. Det är alltså grundbrottet som barnet ser eller hör när hen utsättas för barnfridsbrott.

Barnet måste vara närstående både gärningsmannen och den som utsättsför grundbrottet. Gärningsperson och målsägande i grundbrottet behöver inte ha en närståenderelation sinsemellan.

Barnet måste ha bevittnat, alltså sett eller hört, det straffbara i grundbrottet.

Även straffbara försök till den brottsliga gärningen innefattas i barnfridsbrottet.

Gärningsmannen måste ha begått både grundbrottet och barnfridsbrottet med uppsåt, eller åtminstone likgiltighet.

Barnfridsbrottet är avhängt att det inleds en förundersökning och väcks åtal i grundbrottet. Grundbrottet behöver styrkas för att barnfridsbrottet skakunna styrkas.

Barnfridbrottet är gradindelat och kan variera från ringa barnfridsbrott till grovt barnfridsbrott.

Straffpåföljden för barnfridsbrott är fängelse upp till två år. För ringa barnfridsbrott böter eller fängelse max sex månader. För grovt barnfridsbrott fängelse mellan nio månader och fyra år.

Den tidigare rätten till brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten har ersatts med en rätt till skadestånd som betalas av den dömda gärningspersonen.

Barnet får i och med barnfridslagen rätt till en särskild företrädare som ska förse barnet med information, ta barnet till förhör och säkerställa att barnetfår sitt skadestånd utbetalt.

BARNKONVENTIONEN

Barnkonventionen antogs av FN 1989. Det är en överenskommelse om mänskliga rättigheter för barn som Sverige tog på sig att följa 1990. Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen även svensk lag, för att barnens status skulle stärkas ännu mer i det svenska samhället. Det innebär att alla myndigheter i Sverige måste tänka utifrån barnets bästa i frågor som rör dem. FN har en övervakningskommitté som ska se till att alla länder som skrivit under Barnkonventionen arbetar för att den efterföljs. När ett land inte gör vad som krävs för att leva upp till konventionen riktar kommittén kritik mot landet.

Anledningen till att Barnkonventionen är den konvention som flest länder i världen har anslutit sig till (196 länder!) är att de flesta håller med om att alla barn, oavsett var de kommer ifrån, vilken färg de har på huden, vilken religion de utövar eller vilket språk det talar, har samma rätt till vissa grundläggande tryggheter. Även om alla barn är olika så finns det vissa saker som alla barn behöver för att kunna utvecklas.

SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

Att ha en rättighet innebär att någon annan har en skyldighet. Det här betyder att det måste finnas vuxna som tar ansvar över att barn får sina grundläggande behov tillgodosedda.

Barnkonventionen säger att det i första hand är föräldrar som har skyldighet att skydda barnet. I andra hand är det personer som inte är biologiska föräldrar, men som tar hand om barnet – det vill säga vårdnadshavare. Om det inte finns några närstående vuxna som tar hand om barnet och värnar dess rättigheter, måste staten gå in och göra sitt bästa för att tillgodose barnets behov. För att det här systemet ska fungera samarbetar olika myndigheter – till exempel skolan, socialtjänsten, sjukvården och polisen.

FÖRÄLDRARÄTT VS BARNRÄTT

Att en vuxen inte klarar av att ta hand om dig som barn är aldrig ditt fel. Alla barn är värda att älskas, men alla vuxna har inte förmågan att ge uttryck för sin kärlek på ett hälsosamt sätt. Det kan till exempel handla om att den vuxna är psykiskt sjuk eller att hen har varit med om svåra saker tidigare i livet som inte har med dig att göra, men som gör det svårt för den vuxna att vara en bra förälder åt dig.

NÄRSTÅENDE KAN OCKSÅ VARA GÄRNINSPERSONER

En gärningsperson är någon som har begått ett brott. Vi använder oss av ordet gärningsperson i den här texten eftersom vi tycker det är viktigt att klargöra att våld aldrig är tillåtet. Att en gärningsperson kan vara någon en känt hela livet, som en kanske till och med älskar, kan vara svårt att föreställa sig. Ingen vuxen får vara våldsam mot någon, varken mot ett barn eller mot en vuxen, oavsett vad gärningspersonen själv säger. Sedan 1 juli 2021 är det olagligt att utsätta ett barn för att bevittna våld mellan närstående vuxna.

En person som utövar våld är en gärningsperson även om du och/eller någon annan i familjen tycker om personen. Det är helt normalt att tycka mycket om en partner, förälder eller vårdnadshavare även om hen gör saker som lagen förbjuder. Samhället måste ändå ta ansvar för att skydda barn som upplever våld i hemmet. Annars följer de inte Barnkonventionen. SE BARNEN vill att alla barn ska förstå att en vuxen som är våldsam gör fel.

RÄTTEN TILL EN SKYDDAD INTEGRITET

I FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna beskrivs rätten till integritet. Att ha integritet innebär att ens personlighet är värd respekt. Alla människor, barn liksom vuxna, är unika. Att tvinga någon att göra något den inte vill, är ett sätt att inte respektera den personliga integriteten. Att vara våldsam eller hota är en fysisk kränkning av integriteten. Att säga taskiga saker som får någon att känna sig mindre värd är en psykisk kränkning av integriteten.

Ett barn har rätt att få sin integritet skyddad av sin vårdnadshavare. När en växer upp är det viktigt att ha någon som säger ”Du är bra som du är!” när jobbiga saker händer i livet. Att ha vuxna som säger så, gör att du får en stark självkänsla vilket hjälper dig ha roligt, utvecklas i skolan, skaffa kompisar och prova nya saker.

DET SPELAR INGEN ROLL
VAR DU ÄR FÖDD

För att omfattas av den svenska lagen om barnkonventionen räcker det med att befinna sig inom Sveriges gränser. Du behöver inte vara född här, det räcker med att du bor här just nu.

EXTRA VIKTIGA RÄTTIGHETER

När det handlar om barn som ser, hör eller känner till våld i hemmet finns det några punkter från Barnkonventionen som kan vara extra viktiga att tänka på. I Barnkonventionen kallas de olika punkterna för artiklar. SE BARNEN har förenklat några av Barnkonventionens artiklar som har att göra med barns rättigheter kopplat till våld i hemmet.

ARTIKEL 2: Alla barn har samma rättigheter.

ARTIKEL 3: Alla beslut som vuxna tar som rör barnet skall se till barnets bästa.

ARTIKEL 5: Föräldrarna har det huvudsakliga ansvaret för att deras barn utvecklas och får kunskap om sina rättigheter. Det är också föräldrarna som i första hand ska se till att barnet får sina rättigheter tillgodosedda.

ARTIKEL 12-15: Barn har rätt att komma till tals i frågor som rör dem och det som barnet säger ska alltid tas på allvar. När domstol och olika myndigheter arbetar med frågor som rör barn så är det barnets bästa som ska komma i första rummet.

ARTIKEL 18: Det är föräldrarna till barnet som har det huvudsakliga ansvaret för barnets utveckling. Under uppväxten ska de alltid tänka på vad som är bäst för barnet.  

ARTIKEL 19: Barnet har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld eller försummelse. Försummelse innebär att föräldern eller vårdnadshavaren inte möter barnets grundläggande behov.

ARTIKEL 20-21: Ett barn som inte längre kan bo kvar med sin familj har rätt att bli omhändertagen av någon annan. När samhället bestämmer var barnet ska bo så måste de tänka på vilken plats barnet kommer att må bäst av att vara.

ARTIKEL 24: Barnet har rätt till bästa möjliga hälso- och sjukvård och även till rehabilitering. Rehabilitering innebär behandling och hjälp från samhället att börja må bra igen efter att en till exempel blivit utsatt för någon form av våld.  

ARTIKEL 26-27: Alla barn har rätt till en levnadsstandard som försäkrar en trygg utveckling. Om föräldrarna inte har tillräckligt med pengar för att uppnå den här standarden så ska det finnas stöd att få från samhället. I Sverige betalas det här stödet av skattepengar som Sveriges medborgare betalar in till staten.  

ARTIKEL 31: Alla barn har rätt till lek, vila och fritid! Läs hela barnkonventionen här.

VARFÖR RÄCKER DET INTE?

Det finns forskning som visar att barn som bevittnar våld i en nära relation kan få lika allvarliga skador som barn som utsätts för fysiskt våld. Eftersom SE BARNEN har jobbat hårt för att stärka den här gruppen utsatta barn är vi glada över att ha lyckats få regeringen att utreda en lag som gör det brottsligt att låta barn bevittna våld i nära relation. Den 26 maj 2021 röstade riksdagen igenom den nya barnfridslagen, vilket kommer att göra det lättare för barn och unga att få rätt stöd och ersättning. Just nu håller SE BARNEN på att utveckla nya strategier tillsammans med en grupp unga som vill förbättra rättigheterna för barn med upplevelser av våld i en nära relation.

INTEGRITETSKRÄNKNING
ÄR ETT BROTT

Att kränka någons integritet kan ge stora konsekvenser för den som blir utsatt. Alla vårdnadshavare är inte bra på att skydda barns integritet. Vissa vårdnadshavare kan till och med kränka den. En vårdnadshavare kan också kränka en annan vuxens integritet. När det här händer i nära relationer kan det vara svårt för den vuxna som blir utsatt att göra en anmälan. Att få sin integritet kränkt gång på gång kan göra en osäker. Det kan vara att personen inte känner sig värd att söka hjälp för att självkänslan blivit så dålig på grund av kränkningarna. Eftersom våld i nära relationer ofta sker i hemmet kan det vara svårt för andra runt omkring att upptäcka.

SE BARNEN har som mål att fler vuxna ska lära sig mer om våld i nära relationer och hur det påverkar både vuxna och barn så att omgivningen bättre känner till signalerna.

Barnkonventionen säger att det i första hand är föräldrar som har skyldighet att skydda barnet. I andra hand är det personer som inte är biologiska föräldrar, men som tar hand om barnet – det vill säga vårdnadshavare. Om det inte finns några närstående vuxna som tar hand om barnet och värnar dess rättigheter, måste staten gå in och göra sitt bästa för att tillgodose barnets behov. För att det här systemet ska fungera samarbetar olika myndigheter – till exempel skolan, socialtjänsten, sjukvården och polisen.

RÄTTEN TILL EN BRA FRAMTID

När en vuxen begår och/eller har begått ett brott måste en anmälan göras. Det här är först och främst för att du ska få det stöd som du behöver för att må bättre efter det som hänt. Det kan också vara för att skydda en eller flera familjemedlemmar som också är drabbade. När det finns misstanke om att ett barn varit med om ett brott ska SOC göra en utredning omedelbart, fortare än om det bara hade varit vuxna inblandade. Detta beror på att barn behöver extra mycket skydd och trygghet för att kunna utvecklas på bästa sätt.

Det är inte helt lätt att veta anledningen till varför en vuxen utövar våld. Ofta beror det på att hen själv mår dåligt. Om en anmälan görs kan den vuxna också få hjälp av samhället med att sluta utöva våld och själv må bättre. Ibland kan en anmälan innebära att gärningspersonen får ett straff som till exempel böter. Att en person slagit någon ses som allvarligt av lagen. I särskilt allvarliga fall behöver personen sitta i fängelse under en tid.
Close Cookie Popup
Cookies
Genom att klicka "Acceptera" godkänner du att vi lagrar cookies på din enhet för att analysera sidans besök.
Made by Flinch 77
Close Cookie Preference Manager
Cookie-policy
Vad är cookies?
En cookie är en textfil som den webbplats som du besöker begär att få spara på din dator, läsplatta eller telefon. Denna fil gör det möjligt att identifiera dig som besökare på webbplatsen, och informationen kan användas för att följa ditt surfande på webbplatser med samma typ av cookie.

Hur vi använder Cookies
Vi använder inte cookies för att anpassa erbjudanden till dig eller följa hur du rör dig på nätet. Vi använder en Cookie från Google Analytics som hjälper oss analysera hemsidans besökstrafik och demografi. Google Analytics är ett webbaserat analysverktyg som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Google använder informationen för att utvärdera användningen av webbplatsen, för att sammanställa rapporter och för tjänster i anslutning till användningen av hemsidan och internet.

Google kan komma att anpassa den annonsering som du ser på andra hemsidor utifrån denna information. Informationen som sparas i dessa cookies (såsom IP-adresser) vidarebefordras till, och lagras på, Googles servrar. Dessa finns placerade runt om i världen, vilket gör att informationen kan komma att hanteras på en server som är placerad i ett annat land än Sverige.

Google kan även komma att överföra informationen till tredje part, när det krävs enligt lag eller när tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google. Google sammankopplar inte din IP-adress med någon annan information som Google har lagrat.

Acceptera Cookies
Genom att acceptera cookies godkänner du att Google Analytics använder information på denna hemsida så som den beskrivits här ovan.

Neka Cookies
Om du inte samtycker till cookies kommer vi inte att se och analysera ditt besök på vår hemsida.  

Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.