barnets rättigheter

Barnkonventionen antogs av FN 1989 och Sverige ratificerade den 1990. Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen även svensk lag. För att inkluderas av barnkonventionen räcker det med att barnet befinner sig på svenskt territorium med eller utan uppehållstillstånd. I första hand är det vårdnadshavaren som har ansvaret över barnets behov, i andra hand andra närstående vuxna. I frånvaro av dessa eller om de brister i sin föräldraförmåga är det statens ansvar att tillgodose barnets behov.

I FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna beskrivs rätten till integritet. Att ha integritet innebär att ens personlighet är värd respekt. Alla människor, barn liksom vuxna, är unika. Att tvinga någon att göra något mot sin vilja, är att inte respektera den personliga integriteten. Detta inkluderar våldshandlingar, hot och förolämpningar. Att kränka någons integritet kan få allvarliga konsekvenser för den som blir utsatt. I synnerhet om vårdnadshavaren är förövaren. Integritetskränkningar kan påverka självkänslan som i sin tur kan medföra att denne inte söker hjälp.
Gällande barn som bevittnar våld i hemmet är det i synnerhet nedanstående artiklar som aktualiseras: