Barnet i rättsprocesser

En brottsanmälan kan komma in från socialtjänsten, den andra vårdnadshavaren, dig själv eller ett vittne som till exempel en släkting eller en granne som misstänker att det pågår våld i ditt hem. Efter att polisen fått information om att ett brott kan ha begåtts kontaktar de en åklagare och påbörjar en utredning. Då förhör de vittnen och samlar in bevismaterial. Det är åklagaren som sedan bestämmer om fallet ska tas till rättegång. Första steget är då en förhandling i tingsrätten. Tingsrätten är del av domstolen som bland annat tar hand om brott som sker inom familjen.

Särskild företrädare för barn

Ett målsägandebiträde är en person som företräder barnet i tingsrätten istället för en vårdnadshavare som inte är lämplig. En särskild företrädare är en person som också har ansvar att hämta barnet till förhör, hjälpa barnet att verkställa eventuellt skadestånd, och förse barnet med information om hur rättsprocessen fortlöper. Anledningen till att denna roll finns är att en vårdnadshavare som utsätter ett barn eller en annan vuxen för våld har inte förmågan att tänka utifrån barnets bästa. Företrädarens roll är att stärka barnets röst. Det är viktigt att det som barnet varit med om kommer fram i domstolen så att hen får rätt stöd från samhället.

Rätten att slippa domstol

Barn ska inte behöva berätta om sina upplevelser framför en massa människor i en rättssal. Ibland kan det ändå vara viktigt att få in information om barnets erfarenheter av det som hänt i hemmet. Ett barn som varit utsatt för ett brott kan få prata om det som hänt med en person på barnahus. Den som pratar med barnet ska vara utbildad i hur en pratar med barn på ett sätt så att det känner sig tryggt. Samtalet kan då spelas in och spelas upp i domstolen senare så att barnet inte behöver vara med i domstolen och prata inför alla som sitter där.

Rätten till skadestånd

Sedan barnfridslagen började gälla 1 juli 2021 har den tidigare lagstadgade rätten till brottsskadeersättning ersatts med rätten till skadestånd. Skadestånd betalas ut av en dömd gärningsperson. Det här betyder att barnets rätt till ekonomisk kompensation är avhängt en fällande dom i barnfridsmålet. Det är den särskilda företrädarens roll att hjälpa barnet begära ut och ta emot skadeståndet, då den som betalar ut det är någon närstående till barnet.

Brotts- och vittnesstöd

Via Brottsofferjouren kan barnet få både brottsofferstöd och vittnesstöd, via möten eller per telefon. Brottet behöver inte vara polisanmält, stödet är gratis och barnet kan vara anonym. Vittnesstöd är ideellt engagerade personer som ger stöd och information till vittnen och målsäganden i samband med en rättegång. Vittnesstöden finns på plats i domstolen och informerar om hur rättegången går till, svarar på frågor och följer upp upplevelsen av rättegången. Vittnesstöden kan även se till att du får vänta i ett separat rum, så att du inte behöver möta den tilltalade eller målsäganden utanför rättssalen.