Politiska förslag

Målsägandestatus!

Sedan 1 juli 2021 är det olagligt att utsätta ett barn för att se och höra våld i hemmet.

SE BARNEN och Film and Tell har drivit frågan om barns rätt till målsägandestatus i tio år. Den 26 maj 2021 röstade riksdagen äntligen igenom den nya barnfridslagen – som ska stärka barnets juridiska status. Lagförslaget innebär att barn som ser eller hör våld i hemmet ska ses som egna brottsoffer – att den som utövar våld framför ögonen på ett barn också begår ett brott mot barnet.

Lagen är viktig av flera skäl. Först och främst är det viktigt att samhället tar barn på allvar och skyddar dem från såväl fysiskt som psykiskt våld. Men lagförslaget är också viktigt eftersom barnet får en starkare så kallad juridisk status, då barnet blir målsägande. Det betyder att både den som blir utsatt för det fysiska våldet samt barnet som bevittnar det är är utsatta för ett brott och är därmed brottsoffer. Med det följer att barnet får samma rättigheter som andra brottsoffer – stöd, skadestånd från gärningspersonen alternativt brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten, samt ett målsägandebiträde som hjälper barnet i rättsprocessen.

Polisen skulle i och med lagändringen bli skyldig att öppna en egen utredning med egen rättsprocess för barnet när det förekommit våld mot närstående, eftersom barnet i och med lagen skulle ses som brottsoffer. I dagsläget är den ersättning barn har rätt till beroende av att de nämns i förundersökningsprotokollet, vilket enligt statistik endast sker i 50% av fallen.

Men det betyder också att socialtjänsten kan komma in i ett tidigare skede, vilket gör att barnet kan få skydd och stöd snabbare. Till exempel kan socialtjänsten hjälpa barnet att komma bort från den våldsamma miljön, och det är viktigt att göra så fort som möjligt.

Barnkonventionen skrev Sverige under redan 1989, men sedan 1 januari 2020 är den även svensk lag. Enligt barnkonventionen har varje barn rätt till en trygg uppväxt. I artikel 19 står det att staten inte bara ska skydda barn från fysiskt våld, utan även mot psykiskt våld.

Barn som ser, hör eller känner till våld i hemmet far illa. Vanliga symtom är depression, PTSD, koncentrationssvårigheter, ångest, självskadebeteenden, ätstörningar och svårigheter i sociala situationer. Men konsekvenserna har även mer långtgående effekter. Forskning visar att barn som har erfarenhet av våld i hemmet oftare blir sjuka i exempelvis cancer och diabetes, utvecklar riskbeteenden och råkar oftare ut för olyckor, får lättare problem med missbruk, får oftare problem under en graviditet, på jobbet och i skolan – vilket i sin tur ökar risken för tidig död. Barn som bevittnat våld i hemmet löper också större risk för att senare utöva våld mot en partner, eller att själva bli utsatta i en relation.
Här kan du se om när barnfridslagen röstades igenom 26 maj 2021!
Se mer om hur ett barn påverkas av att se, höra och känna till våld i hemmet.