Samhällsproblemet

I Sverige klassas våld i nära relation som ett av Sveriges största folkhälso- och samhällsproblem. I många av de hem där det förekommer våld mellan vuxna finns barn närvarande. Även om de inte själva är fysiskt utsatta, så påverkar våldet deras hälsa och välmående allvarligt. Trots det brister samhällsstödet för barn som upplever våld mellan närstående vuxna. De behandlas oftast som ett bihang till en utsatt förälder och får ett begränsat erkännande i sin egen upplevelse. 

När den ena föräldern utsätts för slag, hot om våld eller trakasserier är det vanligt att barn känner sig otillräckliga, ensamma och rädda. Den som slår blir en källa till fara, den som utsätts tappar förmågan att tillgodose barnets behov av skydd och tröst. Det skapar en stress som ger allvarliga konsekvenser på barns fysiska och psykiska välmående. 

Att uppleva våld påverkar alla områden i ett barns liv. Anknytningsproblematik, aggressivitet, depression, social ångest, koncentrationssvårigheter och PTSD är vanligt förekommande problem. Det leder ofta till försämrade skolprestationer, eller att barnet överpresterar och tar på sig ett oproportionerligt stort ansvar i förhållande till sin ålder. Vi vet även att barn som lever med våldsamma vuxna tenderar att ha en negativ syn på relationer. Forskning visar att barn som själva har vuxit upp med våld i hemmet löper högre risk att i framtiden utsätta eller själva bli utsatta för partnervåld. Resultatet blir en spiral som leder till mer våld. Det är av stor vikt att dessa barn fångas upp och får rätt stöd och behandling. 

Idag visar forskning att uppleva våld mellan närstående omsorgspersoner kan ge lika allvarliga konsekvenser som att själv utsättas för fysisk misshandel. Trots det finns det ett stort kunskapsglapp i samhället om våldets inverkan på barns hälsa och välmående. Rättsskyddet för barn som upplever våld är även mycket begränsat. Som resultat  faller barn ofta mellan stolarna i kontakt med samhällets stödinsatser.  

Utöver det råder en utbredd tystnadskultur. Våldet sker mellan hemmets fyra väggar. Tabut gör det svårt för barn att berätta. Samtidigt begränsas deras möjligheter att förstå, tolka och bearbeta vad de är med om. Barnet blir ofta ensam i att hantera sina känslor och minnen. 

SE BARNEN har sedan 2010 arbetat för att barn ska få målsägandestatus och bättre hjälp med sina erfarenheter. Vi vill att det ska bli brottsligt att exponera barn för våld mellan närstående vuxna. Läs mer om vår historia och hur du kan göra skillnad.